Priser og vilkår

Timesatser
Fra kr 1 600,- (kr. 2.000,- inkl. mva.).

Fri rettshjelp
Firmaet yter fri rettshjelp til de klienter som oppfyller kravene rettshjelploven stiller til slik bistand. Ta kontakt for en uforpliktende konsultasjon vedrørende dette.

Forsikringsdekning
Det er viktig å merke seg at man gjennom egne forsikringer kan ha en rettshjelpsforsikring som dekker store deler av advokatkostnadene i enkelte saker. Ta kontakt for en uforpliktende konsultasjon vedrørende om advokatkostnader dekkes under din forsikring.

Salærberegning
Proadvokatene er underlagt Advokatforeningens regler for god advokatskikk og Konkurransetilsynets forskrift om prisopplysning for tjenester. Dette innebærer at du som klient vil få opplyst hvilke timesatser som vil bli lagt til grunn, hvordan salæret beregnes og en orientering om faktureringsrutinene før oppdraget påbegynnes.

Proadvokatene er opptatt av at klientene skal være godt opplyst om kostnadene som påløper i forbindelse med bistanden. Minste timeenhet er 15 minutter eller 0,25 time.

Salærets størrelse vil beregnes etter medgått tid til en forhåndsavtalt timepris. Det vil også kunne avtales fastpris for enkelte typer oppdrag.